(یک قرارمعنوی -با آق معلم مکتبی)

دوشنبه شانزدهم خرداد 1390
ن : عباس پورپسندی

برایت یک بغل گندم

برایت یک بغل گندم,دلی خشنود از مردم,برایت ملک داوودی,چو کوروش تخت و بهروزی.برایت چشمه ی ابی,کنارش عمر خضر...یابی.برایت قدرت آرش,که دشمن را زنی آتش.برایت سفره ای ساده,حلال و پاک و آماده.برایت شور پاییزی,که برگ غم فروریزی.برایت هر چه خوبی هست,خداوندت دهد در دست.